(Poem) Takipsilim by Maya Daniel

Takipsilim by Maya Daniel.jpg
Art by Bagani

namamaalam ang araw
at ang mga anino’y gumalaw,
sa pagtanggap ng gabi –
at sa naiwang pangako
ng batas ng pagbabago
na babalik ang liwanag
sa pagbubukang liwayway
na ihatig ng isang rebolusyong sosyal,
ang kumadrona sa pagkasilang
ng tunay nga pagbabago.

 

English

sunset

the sun bids goodbye
and the shadows moved
to welcome the nignt
and to that promise
left by the law of change
there shall be a bright day
at the coming of a new dawn
midwifed by a social revolution—
bringing real change.

See Meet Mago Contributor Maya Daniel